Obavještenje za javnost – Jablaničko jezero

Agencija za vodno područje Jadranskog mora je zaprimila više upita vezanih za vidljive pojave mrlja na Jablaničkom jezeru.

Terenskim obilaskom je utvrđeno da su na više lokacija prisutne promjene boje vode, koje izgledom i osobinama ukazuju na pojavu cvjetanja algi. Izvršeno je i uzorkovanje površinske vode na više lokacija te je preliminarnim rezultatima potvrđeno kako se radi o cvjetanju algi.

Cvjetanja algi inače predstavljaju prirodnu pojavu, međutim, ubrzana eutrofikacija uslijed prisutnih kumulativnih pritisaka od svih ljudskih aktivnosti i klimatske promjene dovode do učestale pojave i povećanja intenziteta cvjetanja.

Eutrofikacija je proces starenja vodenih ekosustava koji se u prirodi inače sporo dešava, ali se ubrzava uslijed utjecaja ljudskih aktivnosti.

Jablaničko jezero je jedno od 6 vodnih tijela koje je već proglašeno kao zaštićeno područje podložno eutrofikaciji i osjetljivo na nitrate, što je posljedica svih pritisaka od ljudskih aktivnosti kojima je ovo vodno tijelo izloženo i kojima se u vodu unose dušikovi i fosforni hranjivi spojevi. Hranjivi spojevi u vodu dospijevaju iz više različitih izvora, od kojih su najznačajniji – otpadne vode iz domaćinstva i industrije, ispiranje gnojiva sa poljoprivrednih površina i stočarskih objekata, procjedne vode odlagališta otpada itd.

Mjere koje je potrebno provoditi na osjetljivim područjima uključuju adekvatno pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, mjere dobre  poljoprivredne prakse, mjere za smanjenje erozije tla, očuvanje raznovrsnosti staništa bez unosa alohtonih vrsta, te reguliranje svih aktivnosti koje utječu na kvalitetu i raznovrsnost ekosustava. Planovima upravljanja vodama na vodnom području Jadranskog mora u FBiH (2016.-2021. i 2022.-2027.) su također definirane mjere koje je potrebno provoditi kako bi se očuvalo minimalno dobro stanje odnosno potencijal vodnih tijela i spriječilo njihovo pogoršanje.

Važno je za naglasiti da je Općina Konjic u funkciju pustila prvu fazu uređaja za tercijarno pročišćavanje otpadnih voda, što je veliki pozitivni pomak u odnosu na prethodne godine i na ostale općine. U narednom periodu bi se trebala realizirati i druga faza kojom bi se osigurao veći postotak pročišćavanja otpadnih voda iz domaćinstava i smanjio unos hranjivih soli. Novi industrijski subjekti moraju zadovoljiti sve propisane uvjete za ispuštanje otpadnih voda, dok postojeći imaju prijelazni period za usuglašavanje do kraja 2023. Mjere dobre poljoprivredne prakse je potrebno što prije propisati, o tome educirati poljoprivrednike, te ih provoditi u praksi. Agencija provodi monitoring vodnih tijela, s posebno definiranim programom za monitoring u osjetljivim područjima.

Svi subjekti koji svojim aktivnostima imaju utjecaj na ekosistem Jablaničkog jezera, trebaju odgovorno postupati prema njemu, kako bi se održala ravnoteža ekosustava i spriječile ovakve pojave.

 

Mostar, 15.03.2023.                                                                                                 

Odjel zaštite voda, AVPJM

(Datum objave: prije 1 godinu)